Xuất khẩu lao động của Việt Nam vượt mức 100.000 người trong 6 năm liên tiếp

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15780244354103 2

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa đưa ra thông tin thống kê về số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2019.

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 0b9b7bea99aa70f429bb

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 0b9b7bea99aa70f429bb

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 0b9b7bea99aa70f429bb

Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 năm.

Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 năm.

Theo số liệu thống kê, năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 147.387 lao động (trong đó có 49.324 lao động nữ) đạt 122,8% kế hoạch năm 2019, (kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 là 120.000 lao động), bằng 103,2% so với cả năm 2018 (năm 2018 tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.860 lao động) trong đó thị trường: Nhật Bản: 80.002 lao động (28.948 lao động nữ), Đài Loan: 54.480 lao động (18.287 lao động nữ), Hàn Quốc: 7.215 lao động (514 lao động nữ), Rumania: 1.400 lao động (41 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 1.357 lao động (1.062 lao động nữ), Malaysia: 454 lao động (138 lao động nữ), Macao: 367 lao động (224 lao động nữ), Algeria: 359 lao động nam và các thị trường khác.

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 8523f4521612ff4ca603

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 8523f4521612ff4ca603

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 8523f4521612ff4ca603

Số lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2019.

Số lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2019.

Như vậy, năm 2019 là năm thứ sáu liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm và là năm thứ tư liên tiếp vượt mức 120.000 lao động/năm (năm 2014: 106.840 lao động, năm 2015: 115.980 lao động, năm 2016: 126.289 lao động, năm 2017: 134.751 lao động và năm 2018: 142.860 lao động.

Khang Nhi

 

All in one